Orange 6012 (AWS Spec. E – 6012)

  Orange 6012 (AWS Spec. E – 6012)  C %  Mn %  Si %  S %  P %  Cr %  Ni %  Mo %  Cu %  Fe %  Y.S
  N./ mm2  UTS
  N./mm2  Elongation %
  L = 4D  Impact / Joules  Testing Temp


  0.075


  0.45


  0.35


  0.03


  0.03


  340-480


  460-560


  22-30


  50-75


  27=2oC

  Enquire Now

  Call Now Button