Orange 6012 (AWS Spec. E – 6012)

Orange 6012 (AWS Spec. E – 6012)C %Mn %Si %S %P %Cr %Ni %Mo %Cu %Fe %Y.S
N./ mm2UTS
N./mm2Elongation %
L = 4DImpact / JoulesTesting Temp


0.075


0.45


0.35


0.03


0.03


340-480


460-560


22-30


50-75


27=2oC

Enquire Now

Call Now Button